1. Szkoła realizuje zadania określone w ustawie, a w szczególności:
  1. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia gimnazjum, wyposaża uczniów w wiedzę i umiejętności stosownie do ich rozwoju i zdolności, rozwija wrażliwość estetyczną i zdolność twórczego myślenia, wdraża uczniów do samokształcenia,
  2. kształtuje środowisko wychowawcze, sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów,
  3. sprawuje opiekę nad uczniami stosownie do ich potrzeb oraz możliwości szkoły,
  4. zapewnia opiekę psychologiczną i pedagogiczną uczniom posiadającym trudności w nauce poprzez:
   • współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
   • zajęcia kompensacyjno-wyrównawcze,
   • prowadzenie zajęć pozalekcyjnych,
   • współpracę z pedagogiem szkolnym, psychologiem szkolnym
   • nauczanie indywidualne.
 2. Zapewnia każdemu uczniowi równe warunki rozwoju i przygotowania do pełnienia obowiązków obywatelskich.
 3. Organizuje naukę religii na życzenie rodziców. Uczniowie nie uczęszczający na religię przebywają w świetlicy szkolnej. W przypadku pierwszej lub ostatniej godziny lekcyjnej, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), uczeń może być zwolniony do domu. W przypadku pierwszej lub ostatniej godziny lekcyjnej, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), uczeń może być zwolniony do domu.
 4. Na prośbę rodzica umożliwia się im uczestnictwo w innych obrzędach religijnych.
 5. Stwarza warunki sprzyjające rozwojowi zainteresowań uczniów poprzez:
  1. właściwie prowadzony proces dydaktyczno-wychowawczy,
  2. indywidualizację nauczania,
  3. prowadzenie kół przedmiotowych i zajęć wyrównawczych,
  4. organizacje szkolne.
 6. Uczniowi wybitnie uzdolnionemu umożliwia się indywidualny tok nauki.
 7. Placówka stwarza możliwości realizowania obowiązku szkolnego poza szkołą.
 8. Szkoła umożliwia poszerzenie wiedzy i umiejętności związanych ze zdrowym stylem życia. Zapobiega patologii społecznej i prowadzi profilaktykę zaburzeń.
  1. w szkole możliwe jest prowadzenie różnych programów profilaktycznych, w tym opracowanych przez szkołę.

Cele i zadania Szkoły Podstawowej nr 2 w Wałczu określone są szczegółowo w statucie szkoły.

image_print