1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich określają odrębne przepisy o organizacji roku szkolnego.
 2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez Dyrektora Szkoły do 30 kwietnia, na podstawie planu nauczania i zatwierdzony przez organ prowadzący szkołę oraz organ nadzoru pedagogicznego.
 3. W arkuszu organizacyjnym umieszcza się liczbę pracowników szkoły, ogólną liczbę zajęć edukacyjnych finansowanych przez organ prowadzący szkołę.
 4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza Dyrektor Szkoły ustala tygodniowy rozkład zajęć stałych obowiązkowych i nadobowiązkowych.
 5. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział złożony z uczniów, którzy realizują program nauczania określony odrębnymi przepisami.
 6. Liczba uczniów w oddziale nie powinna w zasadzie przekraczać 26. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z wychowania fizycznego, informatyki i języków obcych. W innych przypadkach podziału na grupy można dokonać za zgodą organu prowadzącego.

Szkoła posiada:

 • bibliotekę,
 • centrum multimedialne,
 • świetlicę,
 • stołówkę,
 • kuchnię,
 • salę gimnastyczną,
 • salę korekcyjną,
 • gabinet medycyny szkolnej

Pomieszczenia szkolne udostępnione są nauczycielom i innym uprawnionym osobom do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych.

Kontakt szkoły z rodzicami

Rodzice (prawni opiekunowie) i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.

Rodzice mają prawo do:

 • znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych szkoły i klasy;
 • znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania, promowania i przeprowadzania egzaminów;
 • uzyskania informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce;
 • uzyskania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci.

Podstawową formą kontaktu nauczycieli i rodziców jest e-dzienniki wywiadówka szkolna lub indywidualne spotkania z nauczycielami (raz w miesiącu).

Wychowawca utrzymuje kontakty indywidualne z rodzicami uczniów posiadających trudności w nauce lub sprawiających trudności wychowawcze.

Zajęcia pozalekcyjne

W Szkole Podstawowej nr 2 im. Roberta Schumana w Wałczu działają kółka zainteresowań oraz Klub Wolontariuszy.

Szczegółowy rozkład zajęć pozalekcyjnych dostępny jest na stronie internetowej szkoły: www.sp2walcz.com.

image_print