Skargi i wnioski składać można:

 • drogą korespondencyjną, kierując skargę lub wniosek na adres:
  Szkoła Podstawowa nr 2
  im. Roberta Schumana w Wałczu
  ul. Marii Konopnickiej 2
  78-600 Wałcz
 • faksem – numer: 67 258 47 28
 • pocztą elektroniczną – na adres: sekretariat@sp2walcz.com
 • osobiście – u dyrektora szkoły

Sprawy uczniów i rodziców załatwiane są w dniach pracy Szkoły w godz. 7.30. do 15.00.
Dyrektor i Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Wałczu w Wałczu przyjmują interesantów w dniach i godzinach pracy Szkoły.

Procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Szkole Podstawowej nr 2 w Wałczu

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5 poz. 46).

Skargi i wnioski

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5 poz. 46).

Rozdział I

 1. W Szkole Podstawowej nr 2 w Wałczu wnoszący skargi i wnioski przyjmowani są przez:
  1. Dyrektora szkoły – codziennie w godzinach pracy,
  2. Wicedyrektora szkoły – codziennie w godzinach pracy,
  3. Wychowawców klas w terminach zgodnych z harmonogramem wywiadówek oraz wyznaczonych godzin na konsultacje,
  4. Pedagoga szkoły w godzinach pracy.
 2. Skargi i wnioski mogą być wnoszone:
  1. pisemnie
  2. pocztą elektroniczną
  3. telefaxem
  4. ustnie do protokołu.
 3. Skargi i wnioski nienależące do kompetencji naszej placówki przekazywane są do wnoszącego ze wskazaniem właściwego adresata.
 4. Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrywania.
 5. Pracownik prowadzący rejestr skarg i wniosków rejestruje je poprzez wpisanie na obwolucie skargi/wniosku numeru obowiązującego w dokumentacji skargi/wniosku składającego się z:
  1. symbolu komórki organizacyjnej (G2),
  2. inicjałów osoby wyznaczonej do ich rozpatrywania,
  3. symbolu klasyfikacyjnego rzeczowego wykazu akt (nr 0560),
  4. kolejnego numeru z rejestru,
  5. roku szkolnego,
   ponadto wpisuje termin ich załatwienia oraz nadzoruje terminowość załatwienia skarg i wniosków.
 6. Przyjęcie skargi potwierdza się spisaniem protokołu.

Rozdział II
Kwalifikacja skarg i wniosków

 1. Kwalifikacji spraw dokonują: dyrektor szkoły oraz wicedyrektor.
 2. Skargę/wniosek nienależącą do kompetencji naszej placówki należy zarejestrować, następnie przesłać do wnoszącego ze wskazaniem właściwego organu.
 3. Skarga/wniosek niezawierająca imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego – anonim – po dokonaniu rejestracji pozostaje bez rozpoznania. Jest kierowana do dyrektora szkoły, który może wykorzystać informacje zawarte w skardze/wniosku, w ramach pełnionego nadzoru pedagogicznego.
 4. Skargi/wnioski niezaopatrzone tytułem skarga/wniosek klasyfikuje się jako interwencję, o czym powiadamia się wnoszącego.

Rozdział III
Rozpatrywanie skarg i wniosków

 1. Podczas wyjaśnienia skargi/wniosku dyrektor szkoły lub inna osoba przyjmująca skargę sporządza dokumentację zawierającą:
  1. oryginał skargi/wniosku,
  2. notatkę służbową informującą o sposobie załatwienia skargi/wniosku i wynikach postępowania wyjaśniającego,
  3. materiały pomocnicze zebrane w trakcie wyjaśniania skargi/wniosku (oświadczenia, opinie, kserokopie dokumentów, wyciągi),
  4. odpowiedź do wnoszącego, informującą o sposobie rozstrzygnięcia sprawy wraz z urzędowo potwierdzonym jej wysłaniem,
  5. pismo do dyrektora szkoły z wydanymi zaleceniami – jeśli wymaga tego sprawa,
  6. pismo do organu prowadzącego – jeśli wymaga tego sprawa,
 2. Odpowiedź do wnoszącego winna zawierać:
  1. oznaczenie organu, od którego pochodzi,
  2. wyczerpującą informację o sposobie załatwienia sprawy z odniesieniem się do wszystkich zarzutów lub wniosków zawartych w skardze/wniosku,
  3. faktyczne i prawne (z podaniem podstawy prawnej) uzasadnienie, jeżeli skarga/wniosek została załatwiona odmownie,
  4. imię i nazwisko, podpis i stanowisko osoby upoważnionej do załatwienia skargi.
 3. Przed wysłaniem odpowiedzi do osoby wnoszącej, dyrektor szkoły parafuje ją.
 4. Pełną dokumentację, po zakończeniu sprawy, dyrektor szkoły, wicedyrektorzy, pedagog składają osobiście u osoby rejestrującej skargi/wnioski – sekretarza szkoły – nie później niż 7 dni po upływie terminu jej załatwienia, potwierdzając ten fakt własnoręcznym podpisem w rejestrze skarg i wniosków.
 5. W przypadku wydania nauczycielowi/pracownikowi zaleceń przez osobę rozpatrującą skargę/wniosek należy kopię tego pisma dołączyć do dokumentacji wymienionej w p. 5.
 6. Kontrolę z wykonania wydanych zaleceń przeprowadza osoba wydająca je (dyrektor, wicedyrektor, pedagog).
 7. Za jakość i prawidłowe wykonanie, załatwienie skargi/wniosku odpowiadają osoby na które dekretowano wniosek/skargę.
 8. Kontrolę nad realizacją rozpatrywania skarg i wniosków sprawuje dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Wałczu.

Rozdział IV
Terminy rozpatrywania skarg i wniosków

 1. Do jednego miesiąca gdy:
  • wszczyna się postępowanie wyjaśniające
 2. Do dwóch miesięcy, gdy:
  • skarga lub wniosek jest szczególnie skomplikowana
 3. Do 7 dni należy:
  • zwrócić skargę/wniosek wnoszącemu ze wskazaniem właściwego organu, jeżeli skarga/wniosek została skierowana do niewłaściwego organu,
  • przesłać informację do wnoszącego o przesunięciu terminu załatwienia skargi/wniosku z podaniem powodu przesunięcia – jeżeli nie ma możliwości ich załatwienia w określonym terminie,
  • zwrócić się z prośbą do osoby wnoszącej o przesłanie dodatkowych informacji dotyczących skargi/wniosku,
  • udzielić odpowiedzi w przypadku ponowienia skargi/wniosku, w której brak jest wskazania nowych okoliczności sprawy.

Opublikował(a): Grzegorz Mucowski

Ostatnia zmiana:

image_print