Ogólna klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych w Szkole Podstawowej nr 2 w Wałczu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych Państwa dzieci jest: Szkoła Podstawowa nr 2 w Wałczu , ul. Marii Konopnickiej 2, 78-600 Wałcz, reprezentowana przez Dyrektora Szkoły.
 2. Na Inspektora Ochrony Danych, zgodnie z art. 158 ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych została powołana p. Edyta Krzywicka.
 3. Dane osobowe Państwa dzieci przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz Ustawie z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty w zakresie zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce, a także w celu prowadzenia rekrutacji do szkoły.
 4. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania.
 5. Dane osobowe Państwa dzieci od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla jakiego zostały zebrane, wymagany przepisami prawa (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji).
 6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści danych osobowych swoich dzieci oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 7. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 9. Przetwarzanie danych osobowych Państwa dzieci:
  • wynika z przepisów prawa, a ich podawanie jest obowiązkowe,
  • może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w punkcie 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych, zostaniecie o tym fakcie poinformowani.