Organami Szkoły Podstawowej nr 2 im. Roberta Schumana w Wałczu są:

 1. Dyrektor szkoły,
 2. Wicedyrektor szkoły,
 3. Rada Pedagogiczna,
 4. Rada Rodziców,
 5. Samorząd Uczniowski.

Każdy z organów ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji. Pomiędzy organami szkoły istnieje bieżąca wymiana informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach. Sytuacje konfliktowe rozwiązywane są wewnątrz szkoły przez jej dyrektora, który ustala, czy żadna ze stron konfliktu nie naruszyła przepisów.

Dyrektor

 1. Kieruje działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole.
 3. Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.
 4. Realizuje uchwały Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących.
 5. Kieruje pracami rady pedagogicznej (jako jej przewodniczący).
 6. Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły zaopiniowanym przez Radę Rodziców i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły.
 7. Jest kierownikiem zakładu pracy, przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w szkole i decyduje w sprawach:
  1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników,
  2. przyznawania wysokości dodatku motywacyjnego,
  3. występowania z wnioskiem o przyznanie odznaczeń i nagród po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,
  4. przydzielania stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych,
  5. działalności na terenie szkoły organizacji i stowarzyszeń, których celem jest praca dydaktyczno-wychowawcza,
 8. Gospodaruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych,
 9. Zabiega o fundusze na doskonalenie zawodowe nauczycieli, wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych.
 10. Przygotowuje projekty następujących dokumentów organizacyjnych szkoły:
  1. szkolny zestaw programów nauczania, który obejmuje całą działalność szkoły,
  2. tygodniowy rozkład zajęć szkolnych,
  3. kalendarz szkolny,
  4. informacje o stanie pracy szkoły w zakresie mu przydzielonym,
  5. prowadzi czynności w związane z nadzorem pedagogicznym oraz doskonaleniem zawodowym nauczycieli,
  6. pełni bieżący nadzór kierowniczy nad całą szkołą według ustalonego harmonogramu,
  7. nadzoruje wypełnianie obowiązku szkolnego przez uczniów

Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 2 im. Roberta Schumana w Wałczu jest pan Andrzej Łojewski.

Wicedyrektor

 1. W szkole istnieje stanowisko wicedyrektora, którego powołuje dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej,
 2. Za zgodą organu prowadzącego, dyrektor szkoły może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.
 3. Wicedyrektor przyjmuje na siebie część zadań dyrektora, a w szczególności:
  1. pełni funkcję zastępcy dyrektora w przypadku jego nieobecności,
  2. jest bezpośrednim przełożonym służbowym z upoważnienia dyrektora szkoły dla wyznaczonych nauczycieli, wychowawców świetlicy, pedagoga szkolnego i bibliotekarza,
  3. decyduje w bieżących sprawach procesu pedagogicznego w całej szkole pod nieobecność dyrektora szkoły,
  4. ma prawo formułowania projektu oceny pracy podległych mu bezpośrednio nauczycieli, a także w sprawach oceny pracy opiekuńczo – wychowawczej wszystkich nauczycieli,
  5. ma prawo wnioskowania do dyrektora w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar dla nauczycieli, dla których jest bezpośrednim przełożonym,
  6. ma prawo używania pieczątki osobistej z tytułem "wicedyrektor szkoły"oraz podpisywania dokumentów szkolnych.

Rada Pedagogiczna

 1. Główne zadania Rady Pedagogicznej:
  • zatwierdza plan rozwoju szkoły,
  • zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,
  • przyznaje uczniom nagrody i wyróżnienia,
  • zatwierdza do realizacji tworzone na terenie szkoły programy,
  • zatwierdza do realizacji inne programy,
  • zatwierdza plan finansowo – budżetowy,
  • zatwierdza przydział godzin przedmiotów nauczania, wychowawstw, opiekę nad organizacjami, koordynację i organizację imprez szkolnych,
  • podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
  • ustala organizację i tematykę szkoleń,
  • opiniuje:
   • tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych,
   • wnioski dyrektora o przyznaniu nauczycielom odznaczeń i nagród,
   • przydział stałych prac i zajęć oraz dodatkowych zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
   • przygotowuje projekt statutu szkoły,
   • ustala samodzielnie regulamin swojej działalności.
 2. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
 3. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są większością głosów w obecności 2/3 jej członków.
 4. Szczegółowy tryb pracy Rady Pedagogicznej określa wewnętrzny regulamin.
 5. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu, które mogą naruszyć dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły

Rada Rodziców

 1. Stanowi reprezentację rodziców uczniów szkoły.
 2. W skład Rady wchodzą wszyscy rodzice reprezentowani przez trójki klasowe, które wybierane są przez ogół rodziców poszczególnych klas. Trójki klasowe tworzą prezydium rady, które wyłania Zarząd Rady Rodziców.
 3. Występuje do Rady Pedagogicznej i Dyrektora z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły,
 4. Gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców, w celu wspierania statutowej działalności szkoły,
 5. Rada Rodziców ustala regulamin swojej działalności.

Samorząd Uczniowski

 1. Stanowią wszyscy uczniowie szkoły,
 2. Przewodniczącym jest uczeń wybrany przez ogół w tajnych wyborach,
 3. Zasady działalności Samorządu Uczniowskiego określa regulamin SU Szkoły Podstawowej,
 4. Samorząd uczniowski może przedstawić radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących pracy szkoły, a w szczególności realizowania podstawowych praw uczniów:
  1. do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
  2. do organizowania życia szkolnego umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania własnych zainteresowań,
  3. do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami, w porozumieniu z dyrektorem szkoły,
  4. do zapoznanie się z programem nauczania, z jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami, jawnej i umotywowanej oceny, postępów w nauce i do zachowaniu,
  5. do redagowanie i wydawanie gazetki szkolnej,
  6. do wyboru opiekuna SU,
  7. do wystąpienie z wnioskiem do dyrektora o umożliwienie udziału w posiedzeniu Rady Pedagogicznej, w sprawach bezpośrednio dotyczących uczniów.
 5. Szczegółowe prawa i obowiązki określa regulamin samorządu uczniowskiego,
 6. Dyrektor szkoły ma obowiązek zawiesić i uchylić uchwałę lub inne postanowienie samorządu, jeżeli są one sprzeczne z prawem lub celami wychowawczymi szkoły.
 7. Każdy z organów szkoły ma możliwość swobodnego wykonywania swoich funkcji. W celu zapewnienia bieżącej informacji, pomiędzy organami, organizuje się wspólne zebrania, apele szkolne i umieszcza zawiadomienia o działalności na tablicy ogłoszeń.
 8. Na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Wałczu uczniowie postępują według regulaminu szkoły
image_print