Szkoła Podstawowa nr 2 im. Roberta Schumana w Wałczu działa jako jednostka budżetowa Gminy Miejskiej Wałcz. Szkoła jest jednostką budżetową, posiada roczny plan finansowy, który jest częścią budżetu gminy, prowadzi gospodarkę finansową oraz materiałową zgodnie z zasadami prawa finansowego.

Szkoła posiada środki specjalne, które przeznacza głównie na:

  • poszerzenie oferty edukacyjnej (koła zainteresowań, zajęcia pozalekcyjne),
  • uzupełnianie bazy materialnej,
  • organizowanie konkursów, turniejów, olimpiad szkolnych, miejskich i wyższego szczebla,
  • organizowanie imprez kulturalnych, sportowych oraz rozrywkowych dla uczniów i ich rodziców.