bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Organizacja szkoły

Nauka w szkole prowadzona jest systemem dziennym w cyklu 8-letnim dla uczniów szkoły podstawowej.

 1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich określają odrębne przepisy o organizacji roku szkolnego.
 2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny szkoły opracowany przez Dyrektora Szkoły do 30 kwietnia, na podstawie planu nauczania i zatwierdzony przez organ prowadzący szkołę oraz organ nadzoru pedagogicznego.
 3. W arkuszu organizacyjnym umieszcza się liczbę pracowników szkoły, ogólną liczbę zajęć edukacyjnych finansowanych przez organ prowadzący szkołę.
 4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza Dyrektor Szkoły ustala tygodniowy rozkład zajęć stałych obowiązkowych i nadobowiązkowych.
 5. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział złożony z uczniów, którzy realizują program nauczania określony odrębnymi przepisami.
 6. Liczba uczniów w oddziale nie powinna w zasadzie przekraczać 26. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z wychowania fizycznego, informatyki i języków obcych. W innych przypadkach podziału na grupy można dokonać za zgodą organu prowadzącego.

Szkoła posiada:

 • bibliotekę,
 • centrum multimedialne,
 • świetlicę,
 • stołówkę,
 • kuchnię,
 • salę gimnastyczną,
 • salę korekcyjną,
 • gabinet medycyny szkolnej

Pomieszczenia szkolne udostępnione są nauczycielom i innym uprawnionym osobom do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych.

Kontakt szkoły z rodzicami

Rodzice (prawni opiekunowie) i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.

Rodzice mają prawo do:

 • znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych szkoły i klasy;
 • znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania, promowania i przeprowadzania egzaminów;
 • uzyskania informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce;
 • uzyskania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci.

Podstawową formą kontaktu nauczycieli i rodziców jest e-dzienniki wywiadówka szkolna lub indywidualne spotkania z nauczycielami (raz w miesiącu).

Wychowawca utrzymuje kontakty indywidualne z rodzicami uczniów posiadających trudności w nauce lub sprawiających trudności wychowawcze.

Zajęcia pozalekcyjne

W Szkole Podstawowej nr 2 im. Roberta Schumana w Wałczu działają następujące kółka:

 • języka polskiego
 • języka angielskiego
 • języka niemieckiego
 • języka rosyjskiego
 • historyczne
 • matematyczne
 • fizyczne
 • informatyczne
 • geograficzne
 • biologiczne
 • chemiczne
 • plastyczne
 • modelarskie
 • teatralne
 • strzeleckie
 • wokalne
 • sportowe.

W szkole podstawowej działa ponadto Klub Wolontariuszy.

Szczegółowy rozkład zajęć pozalekcyjnych dostępny jest na stronie internetowej szkoły: www.sp2walcz.comOpublikował: Grzegorz Mucowski
Publikacja dnia: 25.10.2019
Podpisał: Elżbieta Malingowska
Dokument z dnia: 12.01.2017
Dokument oglądany razy: 2 224