bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Status prawny

Merytoryczna zawartość Biuletynu:

 • mgr Piotr Owczarek
 • tel. (67) 258 47 28
  e-mail: p.owczarek@sp2walcz.com


Techniczna zawartość Biuletynu:

 • mgr Grzegorz Mucowski
 • tel. (67) 258 47 28
  e-mail: g2walcz@gmail.com

Profil


Szkoła Podstawowa nr 2 im. Roberta Schumana w Wałczu jest szkołą publiczną i działa na podstawie:

 1. Aktu założycielskiego: Uchwała Nr VII/SXXXII/218/17 Rady Miasta Wałcz z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 2. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203) ogłoszonej dnia 11 stycznia 2017 r. obowiązującej od dnia 1 września 2017 r.
 3. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 56 poz. 557 z 1997 r. zmianami).
 4. Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw.
 5. Statutu.
 6. Zarządzeń Kuratora.
 7. Zarządzeń Dyrektora Szkoły.
 8. Ramowego planu pracy szkoły.
 9. Planu doskonalenia zawodowego nauczycieli.
 10. Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.
 11. Regulaminów:
  • Regulaminu Rady Pedagogicznej.
  • Regulaminu Samorządu Uczniowskiego.
  • Regulaminu Rady Rodziców
  • Regulaminu biblioteki szkolnej.
  • Regulaminu świetlicy szkolnej.
  • Regulaminu przyznawania dodatków motywacyjnych.
  • Regulaminu nagradzania nauczycieli przez dyrektora.
  • Regulaminu oceniania nauczycieli przez dyrektora.
  • Regulaminu przyznawania zastępstw.
  • Regulaminu podziału środków finansowych przeznaczonych na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej nr 2 w Wałczu.

Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Miejska Wałcz.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Zachodniopomorski Kurator Oświaty w Szczecinie.Opublikował: Grzegorz Mucowski
Publikacja dnia: 22.10.2020
Podpisał: Elżbieta Malingowska
Dokument z dnia: 06.09.2017
Dokument oglądany razy: 48 445